Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bespeak B.V. in Amersfoort (KvK 24408256) Versie mei 2016


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke overeenkomst van opdracht (en mogelijke geschilbeslechting daaromtrent) (“de Opdracht”) tussen Bespeak B.V. in Amersfoort (“Bespeak”) als opdrachtnemer en elke opdrachtgever (“Opdrachtgever”), tenzij Bespeak en Opdrachtgever expliciet van bepalingen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt (uitsluitend hetzij schriftelijk hetzij via email) en in die afwijkende afspraken expliciet staat vermeld dat die afwijkende afspraken prevaleren boven de betreffende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Deze Algemene Voorwaarden sluiten expliciet de toepasselijkheid en werking van alle mogelijke algemene voorwaarden van Opdrachtgever uit. Bespeak kan deze Algemene Voorwaarden gedurende de Opdracht eenzijdig wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stellen onder opgave van de wijzigingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen vervolgens hebben te gelden als de op de Opdracht toepasselijke Algemene Voorwaarden, tenzij Opdrachtgever daartegen expliciet bezwaar maakt.

3. Afspraken met betrekking tot de essentialia van de Opdracht (onder meer: aanvang, oplevering, inhoud/omvang werkzaamheden en hoogte vergoeding van Bespeak) zijn slechts bindend indien die tussen Bespeak en Opdrachtgever zijn vastgelegd (uitsluitend hetzij schriftelijk hetzij via email).

4. De Opdracht brengt enkel en alleen inspanningsverplichtingen voor Bespeak tot stand en geen resultaatsverplichtingen, tenzij Bespeak en Opdrachtgever daaromtrent expliciet (uitsluitend hetzij schriftelijk hetzij via email) andere afspraken hebben gemaakt.Reclames van Opdrachtgever ten aanzien van werkzaamheden van Bespeak onder de Opdracht dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na het verrichten door Bespeak van de betreffende werkzaamheden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de werkzaamheden van Bespeak en het resultaat daarvan, volledig te hebben aanvaard.

5. Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Bespeak binnen eenentwintig dagen na factuurdatum volledig te voldoen, bij gebreke waarvan over het openstaande bedrag een vertragingsrente van op jaarbasis tien procent is verschuldigd. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door Bespeak aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen met door Bespeak aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

6. Alle intellectuele eigendomsrechten die tot stand komen in het kader van de Opdracht en die niet naar hun aard of herkomst aan derden toekomen, komen uitsluitend toe aan Bespeak. Bespeak is in geen geval gehouden intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan Opdrachtgever indien die betreffende intellectuele eigendomsrechten niet aan Bespeak toekomen. In geval Bespeak met Opdrachtgever is overeengekomen intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te dragen vindt die eigendomsoverdracht pas plaats nadat Opdrachtgever aan alle (contractuele en wettelijke) verplichtingen ten opzichte van Bespeak heeft voldaan.

7. De schadevergoedingsplicht van Bespeak voor (uitsluitend) directe schade van Opdrachtgever is gemaximeerd tot de helft van het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever in het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid van Bespeak is ontstaan, aan Bespeak heeft betaald. Bespeak is in geen geval aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade of gederfde winst/omzet (van welke aard of omvang ook) van Opdrachtgever.

8. Bespeak kan een overeenkomst van opdracht met Opdrachtgever tussentijds ontbinden met onmiddellijke ingang zonder opzegtermijn door middel van schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever hetzij indien van Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement is aangevraagd hetzij indien Opdrachtgever in betalingsonmacht verkeert of dreigt te komen te verkeren, hetzij indien Opdrachtgever al dan niet na wettelijk voorgeschreven schriftelijke ingebrekestelling en het daarna verstrijken van een in die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn tot nakoming, in verzuim is wegens een toerekenbare tekortkoming in de (tijdige) nakoming van enige (wettelijke of contractuele) verplichting ten opzichte van Bespeak. In geval van tussentijdse ontbinding van een overeenkomst van opdracht door Bespeak is Opdrachtgever verplicht te vergoeden alle door Bespeak geleden en te lijden schade die verband houdt met de ontbinding (en indien toepasselijk: met de aan de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming). Opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht met Bespeak niet (tussentijds) ontbinden.

9. Bespeak zal de Opdracht mogen aanwenden voor promotionele doeleinden.

10. Op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Bespeak en Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht, daaruit voortvloeiende overeenkomsten en geschillen zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbank Midden-Nederland.